Grod- och kräldjur

 

grodaGrod- och kräldjuren hör till den del av faunan som vi idag vet minst om. Men till de mer spektakulära delarna i detta sammanhang hör grodspel. Åsen har minst tre arter spelande grodor/paddor: vanlig groda, padda och åkergroda. Bland övriga amfibier finns större och  mindre vattensalamander. Ormar och ödlor observeras sällan. Men med lite tålamod och med rätt kunskap om deras levnadssätt kan man få se skogsödla, kopparödla, snok och huggorm. De senare två minskar i antal efterhand som de öppna hagmarkerna, och våtmarkerna växer igen. Säkra lokaler att bedriva studier av kräldjur är i randzoner mellan skog och naturbetesmark, på steniga åkerholmar och i och utmed åsens våtmarker. Bland de senare kan främst nämnas Maglaby kärr och Härsnäs dammar.