Insekter

Bland entomologer (kännare av insekter) blev Söderåsen på sin tid känd för insektslivet i bäckravinerna. En knottart som normalt lever i betydligt kallare klimat upptäcktes i Klöva- bäcken, vilket gjorde omrAllm bastardsvärmareådet intressant för fler studier. Insektsfaunan är således ganska väl beskriven i åsens mer kända bäckar.
På senare år har det gjorts flera punktinsatser för att försöka beskriva fjärilsfaunan på åsen.
Förteckningar finns att tillgå från dessa studier. Då mängden gammal skog är mycket liten saknas flertalet av de vedlevande stora skal- baggarna. En art som dock verkar till att öka är bålgeting. 
Störst behållning av insekts- studier i allmänhet får man som sagt inom åsens artrika områden. Och då speciellt längs Halla- bäckens mader och naturbeten.