Däggdjur

För en bilburen besökare framstår Söderåsens fauna vara detsamma som stora flockar med dovhjort, ganska många rådjur och några få älgar. Och visst finns det mycket dovhjort. Från Stenestad
och nordväst ut lärNya hemsidan färdig i vinter... håll ut /kurt det finnas nära 1000 djur, vilka lokalt kan bli det stor skada i föryngringen av lövskog. I synnerhet bokskog. Älg observeras främst kring myrmark. I bästa fall kan 5-10 individer leva på Söderåsen. Rådjursstammen är, sedan antalet rävar minskat till ett fåtal, i stark tillväxt. Rävens tillbakagång, främst orsakad av sjukdomen skabb, har också inneburit att grävling och mård ökat i antal. Inte sällan observeras mård på platser den inte tidigare varit synlig. Fälthare finns inom områden med öppet landskap. Ekorre syns mer sällan. Skogsmöss uppträder periodvis i stort antal. Hermelin och småvessla är oftast förknippade med naturbetesmarkerna och det småbrutna landskapet.