Plan för restaurering

Syften

  • Skapa större vattenmagasin för att ge ett jämnare flöde i bäckarna nedströms.
  • Skapa jämn miljö för fauna och flora över tid.
  • Skapa bättre syresättning i vattenmiljön.
  • Öka tillförsel till grundvatten.
  • Öka kvaliteten för friluftslivet. Väl besökt vandringsled – Skåneleden. Riksintresse för rörliga friluftslivet. Tidigare ”badplats” – utanför projektet – blir bonus.
  • Skapa förutsättningar ta vatten för räddningstjänsten vid brand.
  • Samtidigt skydda biotoper som rik- och fattigkärr, flytande öar och myrsamhälle. Detta genom att avleda tillflöden till våtmarken alternativt reglera arbetet så att svämplanet inte fluktuerar för mycket.

Fas 1 Hösten 2021
Öppna upp utflödet för att minska vattenmängden. Och röjning vid dammvallen, som ska förstärkas.

Fas 2 Sensommar 2022
Upptag av sediment vid dammvallen.

Fas 3 Vinter 2022–23
Kompletterande upptag av sediment för att senare eventuellt komma ned med schaktmaskin.

Fas 4 Sensommar 2023 ff.
Kompletteringar i upptag sediment och anpassa in- och utflöde av vatten.
Sammanställning av åtgärdsrapporter och ekonomi.

Den preliminära tidplanen för restaureringen är enligt följande:
Informationstavlor placeras vid Maan och på Tingvalla innan arbetena påbörjas.
Riva gamla dämmet och sänka vattenytan.
Avverka träd. Hösten 2021-mars 2022.
Tömma dammen på sediment juli-november 2022.
Bygga ny vall december 2022-mars 2023.
Montera munk under mars 2023.