Maglaby kärr – restaurering

Här kommer vi att bygga en sida med natur- och kulturhistoria om Maglaby kärr och om våra planer på att få mer öppet vatten utan att skada djur- och växtlivet

Utgångsläge
Sedan flera år har bottensediment (dy) ökat så mycket att det flyter upp som öar med ibland illaluktande sumpgas. Härtill kommer en ökad igenväxning av våtmarken med minskad vattenmängd.

Restaureringsplan sammanfattning
Med syfte att öka vattenvolymen i kärret och på så vis skapa längre tid med vatten i utloppet Dompebäcken ska dammvallen restaureras och sediment intill vallen tas bort. Träd som nu har rötter i vallen måste då tas bort och dammvallen förstärkas. Men först måste vattennivån sänkas, dock utan att skada djur- och växtliv i våtmarken.

Ansökan med åtgärdsplan fördelat i tid
Vi har fått 100 000 kr av Naturskyddsföreningen vilket kompletterar beviljade 1,6 miljoner av Naturvårdsverket som tillsammans med ekonomiskt stöd av markägaren ska ge oss fyra år med arbetet att skapa mer vatten i kärret.

Aktörer
Markägaren och Naturskyddsföreningen Söderåsen står som initiativtagare. Åstorps Kommun bidrager med administration och miljökompetens genom avtal med Bjuvs Kommun.

Rapporter
Här lägger vi in länkar till information i text och bild efterhand som arbetet fortskrider.
Kontakt: Kurt Månsson, kurtafmansson@gmail.com eller 070-5459560