Delrapport juli-dec 2022

Mycket vatten nedströms

Två dagar med regn och dammen är fylld

När vi är klara blir vattendjupet cirka två meter vid vallen

Och nu fylls området med vatten och kärret börjar likna en sjö.

Upptaget sediment är i nivå med vad vi planerat. Faktiskt ligger vi lite före i tidsplanen. Nu hoppas vi på en frostig februari så kan vi ta bort det sista. Det skulle innebära, att vi kommer nära vasskanten. Och allt detta arbete utan att skada våtmarken, som hela tiden hållits fuktig.

Tänk på att vägen förbi kärret ibland blir mycket hal och lerig. Vissa dagar faktiskt oframkomlig. Vi råder vandrare på vandringsleden att inte använda Hästhagsvägen utan Lindbergskullevägen förbi kärret.

Under tiden april-juni pågår inget arbete. Då får grodor och paddor den tid de behöver inför nästa generation. Sedan återstår säkert lite kompletteringar under hösten-vintern. De upptagna massorna förväntas torka för att sedan ingå i slänten mellan vallen och skogen. En del sprids ut över det trädlösa området och blir bra underlag till en viltåker.

Från vintern 2023–2024 anpassas vallen så att kärret åter kan fyllas med vatten. Ett nytt utlopp byggs då i form av en munk. Och sedan har vi bara att spänt vänta på kommande djur- och växtliv. För att inte glömma en återgång till ett mycket omtyckt besöksmål längs vandringsleden ÅS TILL ÅS.

Åstorps Kommun / Naturskyddsföreningen

Kontakt Julie Magiera 042–64094 eller Kurt Månsson 070-5459560 kurtafmansson@gmail.com

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Sista fasen av uttag sediment har nu börjat.
Grävare och två dumpers lyfter över dyn
från maan till den planerade viltåkern
andra sidan dammvallen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nu återstår arbetet med grävmaskin för att
ta det hårda sedimentet mot
Lindbergskulle vägens anslutning. Sedan
är det vinter.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Snart har kranbilen gjort klart vid utloppet. Nu återstår en del
arbete med grävmaskin intill vallen, som sedan ska tätas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Arbetet att avlägsna sediment inom planerat område närmar sig nu utloppet

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sakta men säkert äter sig skopan in i sedimenten, som sedan läggs andra sidan vallen         
för att torka och sedan spridas ut till en viltåker.
Vi kan redan nu notera att där är en rörelse i sedimenten mot vallen, vilket underlättar
för markägaren att om några år komplettera underhållet med att hålla området närmast
vallen tillräckligt djupt för att räddningstjänsten skall kunna fylla på vatten i sina fordon.

Våtmarken håller kvar fuktigheten, vilket är kravet för det ekonomiska bidraget från
Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

RAPPORT MAGLABY KÄRR 2022-09-22

Sediment har nu avlägsnats inom området närmast den förstärkta dammvallen (Maavägen) till cirka 75 % av den planerade mängden. Resterande ska skopas upp med kranbil under kommande veckor. Dammbotten anpassas så att det inte blir återrinning, utan allt tillflöde av vatten leds till utlopp.

Sedimenten som vi inte kommer åt närmast vassen kommer att sakta röra sig mot vallen efterhand som dammen fylls på med vatten. På så viss bör det bli lättare för markägaren att underhålla dammen genom att regelbundet (var 10:e år?) skopa upp sediment närmast utloppet.

Våtmarken har, av vad vi kan se, inte torkat ut och stora tillflöden av vatten har snabbt kunnat passera genom kärret.

Det utskopade sedimentet ligger nu andra sidan dammvallen för att torka, innan det sprids ut enligt plan.

Arbetet dokumenteras med foto och film

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Den första fasen är snart färdig. Återstår sediment att gräva ur. Och nu börjar vi ser storleken  på viltåkern andra sidan vallen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2022-08-24 Dammvallen är nu förstärkt och grävaren har kunnat gå ned på dammens botten och bör kunna därifrån samla ihop det sediment som skall avlägsnas enligt planen. Näckrosorna samlas och sparas för att sedan läggas tillbaka. Upplaget av stubbar och sediment andra sidan vallen får ligga o torka innan det sprids ut för att på sikt utgöra en viltåker.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2022-08-16 Och så är äntligen grävaren på plats. Stubbarna bort och sedan
förstärka dammvallen med bärlager och lera.

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Nu börjar vi arbetet med att förstärka dammvallen. Först lägger vi in nytt rör (trumma)
som ska klara nya vattenmängder.
Sedan ska stubbar avlägsnas och vallen byggas på.
Under denna period och även framöver kan det vara svårt att passera på Maavägen (dammvallen).
Vandrare på Ås Till Ås rekommenderas använda Lindbergskullevägen som ansluter till vandringsleden.