Kallelse till årsmöte 3 mars 2020 kl 19 på Stenestads bibliotek

Dagordning årsmöte 3 mars 2020 Stenestads bibliotek
Kontakt Kent Ivarsson 070-370 27 27

Inleds med kåseri. Fika till själv-kostnadspris.

 

Mötets öppnande

 1. Dagordning fastställs
 2. Frågan om mötet är utlyst enligt stadgarna
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av sekreterare
 5. Val av två justerare att jämte mötets ordförande justera protokollet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Val av rösträknare
 8. Redogörelse av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat-och balansräkning för räkenskapsåret 2019
 9. Revisorernas berättelse avseende 2019
 10. Fastställande av resultat- och balans-räkningar för räkenskapsåret 2019
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod.
 13. Val av föreningens ordförande för 2020
 14. Val av övriga ledamöter. Mandatperioden går ut för Bjarne, Kent och Martin.
 15. Val av två revisorer fram till årsmötet 2021
 16. Val av valberedning fram till årsmötet 2021
 17. Beslut om firmatecknare
 18. Beslut om prenumerationsavgift för Söderåsbladet
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

Aktuellt

Strömstare
Foto:Lars-Bertil Nilsson

Hemsidan håller på att uppdateras och många gamla inlägg har tagits bort. Vi försöker hålla våra Facebook sidor mer aktuella än själva hemsidan. Den senare får bli mer statisk med ganska tidlös information.

Sedan något år tillbaka har vi inte haft några fasta programpunkter, då antalet deltagare varit mycket få. I stället har vi satsar på att annonsera aktiviteter via vår hemsida och Facebook sidor som @SoderasensNatur, @Utflyktpasoderasen och https://soderasen.naturskyddsforeningen.se/
Men i år har vi planerat genmföra åtminstone två fasta program/utflykter. Det blir dels vår version av ett rikstäckande evenemang: Den bilogiska mångfaldens dag, dels en gammal klassiker Gökotta.

Men vi inbjuder till inventering av strömstare lördag 1 feb kl 9.
Inventering av strömstare. Se länken https://facebook.com/events/608258923318672/?ti=cl

Välkommen till Biologiska mångfaldens dag på Ekbacken fredag 22/5.
Samling kl 10.00 hos Martin på Åvägen 183, Billesholm.
Kontakt Linnea Persson, 070-7750672, linnea8.persson@gmail.com
Läs mer https://www.biomfdag.se/information/allt-du-behover-veta-om-biologiska-mangfaldens-dag/

Välkommen till Gökotta på Åvarps fälad lördagen den 6/6.
Samling kl 7.00 på parkeringen vid ingången till Folkets park i Billesholm.
Kontakt Kjell  Wahlström 070-8810841 lupi@telia.com och Martin Persson 070-1910830 jordbergapersson@hotmail.com.
Läs mer https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/bjuv/avarps-falad.html