Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd

Traneröds mosse bjuder på en vildmarkskänsla av norrländsk karaktär. Här finns ett fint fågelliv och du kan hitta tranbär och vissa år också hjortron på myren. De närliggande jordbruksmarkerna Grindhus och Lilla Klåveröd lockar till botaniska strövtåg genom betesmarker rika på kulturlämningar.Utsikt mot öster

Högst upp på Söderåsen breder Traneröds mosse ut sig och är en av få orörda högmossar i Skåne. Just den här typen av högmosse, sydvästlig atlantisk, är mycket sällsynt i Europa. Söderåsens höjd driver fuktig Atlantluft uppåt och resulterar i höga regnmängder. Detta medför att högmossen får en speciell sammansättning av växter som skiljer sig från resten av landets högmossar.

Historiskt djup

När inlandsisen smälte, efterlämnade den en issjö här. För ca 7 000 år sedan började issjön att växa igen. Det syrefattiga vattnet har gett en mycket långsam nedbrytning som har byggt upp den mosse du ser idag. Djupt ner, under det dryga 18 meter tjocka täcket av döda växtdelar, finns rester av issjön och dess sediment kvar.

Blommande tranbär

Blommande tranbär

Mossen har idag växt så mycket att den är välvd och ligger högre än omkringliggande mark. Den enda näring som kommer till det övre lagret är därför det som regnen för med sig. Av det skälet är det mycket speciella växter som kan klara den näringsfattiga miljön.

Mosseplanet är uppbyggt av framför allt tuvbildande vitmossor, som Sphagnum magellanicum, Sphagnum rubellum och S. imbricatum. I höljorna dominerar exempelvis Sphagnum balticum, S. tenellum och S. cuspidatum. Bland kärlväxterna är artantalet relativt lågt. Tuvkrönen domineras helt av ljung, klockljung och emellanåt kråkris. Andra vanligt förekommande arter är tuvsäv, tuvull, rosling, tranbär och rundsileshår . I sydost finns även enstaka förekomster av ullsäv  och nära fastmarksholmen i söder finns ett antal höljor som domineras helt av ängsull. I sydöstra och södra delen av mossens kant växer även myrlilja och den lilla orkidén korallrot, vilka båda är ovanliga i våra trakter.

Rundsileshår

Rundsileshår

 

Nattskärran trivs på och vid mossen. Den hörs säkrast från ca 22.30 vår- och försommarkvällar och ofta ses den när den på sitt karakteristiska vis jagar efter nattflyn och andra insekter. Morkullan drar ofta omkring över sitt revir och kattuggla hörs då och då. Ute på mosseplanet trivs bland annat trädpiplärka och buskskvätta.

Mossen hyser fjärilar som Violett blåvinge, Grönsnabbvinge, Prydlig pärlemorfjäril, Myrpärlemorfjäril, Kartfjäril, Sälgskimmerfjäril samt Starrgräsfjäril och bland trollsländor har mindre glanstrollslända observerats.

 

Lilla Klåveröd

I norra delen av reservatet ligger Lilla Klåveröd. Här syns spår efter jordbruk sedan lång tid tillbaka. Terrasserade åkrar och odlingsrösen är minnen efter det hårda livet som bonde. De som levde här var mångsysslare som förutom som var boskapsskötare också sålde timmer, virke och slöjdarbete.

I princip hela Lilla Klåveröd består av gamla naturbetesmarker och terrasserade åkrar, även om vissa av de mer trädbevuxna delarna endast skötts genom röjning eller lämnats till fri utveckling sista tiden. Här finns liksom i Grindhus ett flertal hävdgynnade arter. Innan 1990-talet var området ohävdat under en ganska lång period. Samtliga av de befintliga träden är alltså inte präglade av friställning utan det finns en hel del, framför allt björk och asp, som kommit under senare tid och har mer igenväxningskaraktär. Området är kuperat och till viss del terrasserat. I väster finns en ravin som sluttar ner mot ett lite flackare område i anslutning till Mölledammen.

För att den fina floran på Lilla Klåveröd skall finnas kvar krävs betesdjur, helst får. Dessvärre har området inte betats under de senaste säsongerna.

Knölsmörblomma, Jungfrulin, Kärrviol, Blåsuga, Ängsvädd, Svinrot, Jungfru Marie nycklar, Grönvit nattviol, Luddhavre, Ängshavre och Knägräs är några av de arter som finns på Lilla Klåveröd.

Grindhus

Grindhus ligger söder om landsvägen. En delvis raserad fägata leder ut på betesmarken. Det unika med denna betesmark är att den skonats från gödsling och har hållits öppen med hjälp av betesdjur sedan lång tid tillbaka. Tillsammans med darrgräs finns många intressanta örter i hagarna. Slåttergubben blommar runt midsommar. I sitt sällskap har den ovanliga örter som blåsuga och jungfrulin. I de fuktiga delarna finns fina bestånd av granspira. Vid en källa i södra delen växer bland annat kambräken och bergbräken. På hösten lyser det av färggranna ängsvaxskivlingar, svampar som trivs i ogödslade marker.

Spång som går mellan mossen och Grindhus

Spång som går mellan P-platsen vid mossen och Grindhus

Granspira

Granspira

 

 

 

 

 

 

 

Naturreservat enligt beslut 2006

Beslutet om naturreservat togs 2006 och skötselplanen fastställdes under 2009. Därefter vidtogs så småningom arbetet med att röja mosseplanet och ta bort den gamla spången och bygga nya spänger med delvis ny sträckning samt att bygga en plattform med en härlig vy över mossen. Plattformen är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med spänger och plattform slutfördes hösten 2014, röjning och bortforsling av björk och tall är också klart.

Spången fick en ny sträckning eftersom mosseplanet skall lämnas till växterna och djuren som trivs på och runt mossen. Men det finns goda chanser att se både rundsileshår och tranbär och andra växter från spängerna som anlagts.

Här finns mycket att upptäcka vilket intygas av Lars-Bertil Nilssons berättelse i vårt medlemsblad för något år sedan.

artikel om Traneröds mosse 3-09

Läs gärna också om naturreservat och hur de bildas på länsstyrelsens hemsida. Sök på naturreservat, Svalöv och Tranerödsmosse.