Naturreservatet Hallabäckens dalgång

Naturreservatet ligger längs Söderåsens sydsida och består av värdefull ädellövskog och fuktiga betesmarker. Området är bitvis mycket brant med en höjdskillnad på 70-90 meter. I dalens botten rinner Hallabäcken ned mot Skälderviken.  I bäckens klara vatten kan man se öringen leka. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Hallabäcken i morgonljus, foto Thomas Arnström