Från Dompeäng till Maglaby kärr

 

Den uppdämda våtmarken tillhörde till största delen ”fattigkärr”. Men i dess nordöstra del, där marken var bördigare, fanns säkert växter vanliga i rikkärr. ”Fattigkärret” förändrades genom århundradena till myr. De första seklerna fanns troligen växter som tuvull, vattenklöver, vattenmåra, kråkklöver, kärrsilja, myrlilja, dytåg och vitag. Men också vattenbläddra, sileshår och tätört. Härtill en mängd halv- och helgräs samt vitmossor.

Flera av dessa växter finns kvar idag i kärrets södra del, där ett mosseplan utvecklats med rosling, tranbär, klockljung och faktiskt enstaka exemplar av hjortron.

I kärret växer idag vit- gul- och röd näckros. Rykten säger, att den röda näckrosen har blivit införd av någon trädgårdsentusiast.