Sammanfattning

Sammanfattning

 

Se Maglaby kärr skylt som kommer att sättas upp vid Lindbergs kulle vägen. Skylten finns också för nedladdning.

Maglaby kärr är en mycket gammal damm och var viktig för flera dammar nedström i samband med odling av karp. Andelen öppet vatten har under senare 80 år minskat betydligt. Dels på grund av ett växande bälte av vass, dels genom sedimentation av humus. Sommartid bildas sumpgas och flytande dybottnar. Naturskyddsföreningen och markägaren har initierat ett projekt som dels ska bromsa igenväxning, dels skapa större vattenvolym.

Bakgrund
Projektet har funnits på markägarens och Naturskyddsföreningens agenda i mer än 30 år. Under slutet av 1980-talet gjordes en ganska omfattande vasslåtter och inplantering av gräskarp för att skapa mer öppet vatten och förebygga fortsatt igenväxning. Resultatet var bestående ett tiotal år. Det fanns också planer på att öka vattenvolymen i kärret genom att muddra dybottnar och öka djupet i den öppna delen. Detta blev dock inte gjort då det saknades såväl resurser som teknik. Gräskarpen har försvunnit för länge sedan.

Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete.
Bevarar och utveckla traktens enda våtmark med öppet vatten för att ge vatten i avrinningsområdets bäckar större delen av året. Bidrager till att minska övergödning i skogsmark, tillförsel till grundvatten och är en mycket viktig refug för hotad fauna och flora. Dessutom en mycket omtyckt lokal för det rörliga friluftslivet

Projektets långsiktiga effekter
Ökat mängd öppet vatten med magasin för flöden nedströms till Vege å som idag tillhör Västerhavet samt lokal för i första hand flora tillhörande rikkärr och fattigkärr.
Stor nytta även för grod- och kräldjur.
Vattenmagasin för brandskydd i skog.

Kontaktpersoner
Lars-Bertil Nilsson och Kurt Månsson, Naturskyddsföreningen Söderåsen.
Jonas Hafström och Rudolf Tornérhjelm för markägaren.
Petra Johansson, Åstorps kommun.